Προφίλ
Δραστηριότητες
Θέσεις ΕργασίαςΗΟΜΕ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συνεργασίες

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της DCS είναι η σύναψη στρατηγικών, διαχρονικών συνεργασιών με εταιρείες του χώρου που κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως σε τεχνολογίες και προϊόντα πληροφορικής, αλλά και με εταιρείες που διαθέτουν κατά περιόδους επίκαιρες λύσεις πληροφορικής - υψηλής ποιότητας, σημαντικής προστιθέμενης αξίας και διεθνούς αναγνώρισης.Συνεργάτες στην DCS θεωρούμε και τους πελάτες μας!

H DCS, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες και υποκαταστήματα πολυεθνικών εταιρειών, ελληνικές εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ναυτιλιακές εταιρίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πρεσβείες.

Μέσω αυτών των συνεργασιών, έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και γνώση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολλαπλών επαγγελματικών πεδίων δραστηριότητας.


© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by