Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Διαδίκτυο (Internet)

Η ταχύτατη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στα ψηφιακά μέσα και τις επικοινωνίες δημιούργησε νέες ευκαιρίες στους τομείς των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών και της συνδιαχείρισης γνώσης (knowledge sharing). Αυτές οι μοναδικές ευκαιρίες επιτρέπουν στις εταιρείες να ενεργούν βάσει προβλέψεων (να προ-ενεργούν), και να ωφελούνται από το one-to-one marketing, τον ενδελεχή διάλογο με τον πελάτη και την αποτελεσματική επαφή με τους πωλητές και τους προμηθευτές.

Οι λύσεις που προσφέρει η DCS αξιοποιώντας το νέο μέσο περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο, επικοινωνία, web-based εφαρμογές, εφαρμογές διαχείρισης και ασφάλειας κ.α. Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στην ολοκλήρωση-ενοποίηση (integration) των λύσεων, προκειμένου να επιτύχουμε το μεγαλύτερο βαθμό διαδραστικότητας με την υπάρχουσα υποδομή IT και τις υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by