Προφίλ
Δραστηριότητες
Θέσεις ΕργασίαςΗΟΜΕ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συνεργασίες

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της DCS είναι η σύναψη στρατηγικών, διαχρονικών συνεργασιών με εταιρείες του χώρου που κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως σε τεχνολογίες και προϊόντα πληροφορικής, αλλά και με εταιρείες που διαθέτουν κατά περιόδους επίκαιρες λύσεις πληροφορικής - υψηλής ποιότητας, σημαντικής προστιθέμενης αξίας και διεθνούς αναγνώρισης.

Οι σημαντικότερες συνεργασίες της DCS περιλαμβάνουν ονόματα όπως: HP, IBM, Cisco, 3COM, XEROX, NOKIA, Microsoft, Info Quest, Πουλιάδης & Συνεργάτες, ALTEC, Linux world. Αναλυτικότερα, αυτή την χρονική περίοδο η DCS είναι HP Premier Partner, IBM Business Partner, μέλος του Cisco Consultancy Group & Cisco partner, 3COM partner, NOKIA Internet communication partner, Checkpoint firewall & VPN solution provider, Altiris Management solution provider, Ciphertrust partner, Microsoft certified partner, Microsoft CRM business s/w certified partner, Linux OS solution provider, Kerio firewall & mail server / Netop remote control / Blackspider spam & antivirus mail control solution provider κ.α.

Συνεργάτες στην DCS θεωρούμε και τους πελάτες μας!

H DCS, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες και υποκαταστήματα πολυεθνικών εταιρειών, ελληνικές εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ναυτιλιακές εταιρίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πρεσβείες.

Μέσω αυτών των συνεργασιών, έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και γνώση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολλαπλών επαγγελματικών πεδίων δραστηριότητας.


© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by