Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Επικοινωνίες

Αποτελεσματικές επικοινωνιακές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως, έχουν αναδειχθεί σε σημαντικές παραμέτρους επιτυχίας για έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να μπορούν να ενώσουν τις εταιρικές μονάδες, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους διανομείς, ώστε να διασφαλιστεί και να παγιωθεί μια ανεμπόδιστη και αξιόπιστη ροή πληροφορίας και επικοινωνίας.

Η DCS είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες, να σχεδιάζει, υλοποιεί, λειτουργεί και επιβλέπει τους περισσότερους τύπους επικοινωνιακών λύσεων, βασισμένων στο WAN concept, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τεχνολογίες Frame Relay, IP, ΑΤΜ, ISDN.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by