Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Λύσεις ERP - CRM

Πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους για τα επόμενα χρόνια βασίζεται στην ολοκλήρωση (integration) και την άρτια οργάνωση ροής των πληροφοριών στο πλαίσιο της εταιρικής τους πραγματικότητας. Όλα τα παραπάνω απαιτούν καλύτερη συνολική οργάνωση, διαχείριση χρόνου, πόρων και κόστους. Η υλοποίηση και εφαρμογή εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Tα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning - Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) είναι ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής (λογισμικό), τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες της.

Η τοποθέτηση των αναγκών του πελάτη και της μέγιστης ικανοποίησής τους στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δημιουργεί την ανάγκη για ολοκληρωμένη και ενοποιημένη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται σήμερα με την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, που υποστηρίζονται με την εγκατάσταση σχετικών πληροφορικών συστημάτων CRM (Customer Relationship Management).

Η DCS έχει να επιδείξει σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης έργου για την εγκατάσταση διεθνών συστημάτων ERP & CRM, με πάγια τακτική την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων που ταιριάζουν στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε μεμονωμένου πελάτη.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by