Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Firewall και VPN

Πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες δημόσιων δικτύων - Διαδίκτυο (Internet), Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet), και Εξωτερικό Δίκτυο (Extranet) για να επιτύχουν βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση των θετικών επιδράσεων των προσφερομένων σχετικών υλοποιήσεων, είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων που εγγυώνται την ασφαλή διακίνηση των δεδομένων και την προστασία των εταιρικών πόρων.

Οι συνολικές μηχανογραφικές λύσεις και πολιτικές ασφάλειας δεδομένων που προσφέρει η DCS, λαμβάνουν προσεκτικά και μεθοδευμένα υπόψη τους τόσο τις τεχνολογικές εξελίξεις όσο και τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του πελάτη.

Η σχετική συμβουλευτική επιχειρηματική μας εμπειρία, υπαγορεύει μια προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών όσο και στη συνεχή τεχνολογική επιμόρφωση των στελεχών, στοιχεία απαραίτητα για την εκπόνηση ενός έργου ασφάλειας με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by