Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η διευκόλυνση της γρήγορης και απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο μιας εταιρικής πραγματικότητας συχνά εξαλείφει εργασιακές πρακτικές, που έρχονται εις πέρας με «συμβατικά» μέσα επικοινωνίας και απαιτούν πολύ χρόνο και πόρους.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένα μέσο μοναδικής αποτελεσματικότητας για τη διαχείριση ζητημάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by