Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Διαχείριση ροής εργασιών

Η βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση σύνθετων εταιρικών διαδικασιών, είναι σημαντικά βήματα προκειμένου η εταιρία να παρέχει αμεσότερη εξυπηρέτηση και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Παράλληλα, της δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αποδοτικότερα τις εξειδικευμένες ικανότητες του προσωπικού της και να βελτιστοποιήσει το κόστος λειτουργίας της.

Φράσεις κλειδιά στα έργα Διαχείρισης Ροής Εργασιών, είναι η βελτιστοποίηση διαδικασιών έργου (work process optimisation), ο αυτοματισμός (automation) και η ολοκλήρωση συστημάτων (system integration). Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων κατά την υλοποίηση ενός έργου Διαχείρισης Ροής Εργασιών, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας, φέρνει σημαντικές συνεργίες και δημιουργεί κυρίαρχο προβάδισμα.

Οι λύσεις Διαχείρισης Ροής Εργασιών είναι συχνά βασισμένες σε γνωστά τυποποιημένα λογισμικά, των οποίων την εγκατάσταση και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη υλοποιεί η DCS.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by