Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Επικοινωνίες

Αποτελεσματικές επικοινωνιακές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως, έχουν αναδειχθεί σε σημαντικές παραμέτρους επιτυχίας για έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να μπορούν να ενώσουν τις εταιρικές μονάδες, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους διανομείς, ώστε να διασφαλιστεί και να παγιωθεί μια ανεμπόδιστη και αξιόπιστη ροή πληροφορίας και επικοινωνίας.

Η απίστευτη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στα ψηφιακά μέσα και τις επικοινωνίες δημιούργησε νέες ευκαιρίες στους τομείς των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών και της συνδιαχείρισης γνώσης (knowledge sharing). Αυτές οι μοναδικές ευκαιρίες επιτρέπουν στις εταιρείες να ενεργούν βάσει προβλέψεων (να προ-ενεργούν), και να ωφελούνται από το one-to-one marketing, τον ενδελεχή διάλογο με τον πελάτη και την αποτελεσματική επαφή με τους πωλητές.

Οι λύσεις internet που προσφέρει η DCS Information Technology Consultants Ltd περιλαμβάνουν: Ηλεκτρονικό εμπόριο, επικοινωνία, web-based λύσεις και εργαλεία διαχείρισης και ασφάλειας. Επιπροσθέτως, εστιάζουμε στην ολοκλήρωση-ενοποίηση (integration) των λύσεων, προκειμένου να επιτύχουμε το μεγαλύτερο βαθμό διαδραστικότητας με την υπάρχουσα υποδομή IT και τις υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες. -->

© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by