Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Διαχείριση εγγράφων

Η δυνατότητα συνδιαχείρισης πληροφοριών και γνώσης στους κόλπους μιας εταιρείας, έχει αναδειχθεί σε ανταγωνιστική παράμετρο αποφασιστικής σημασίας. Όλο και περισσότερα έγγραφα είναι πλέον διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και οι υπάλληλοι μιας εταιρείας, όλο και πιο συχνά, χρειάζεται να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα ίδια έγγραφα ταυτοχρόνως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυξάνονται οι ανάγκες για λύσεις που αφορούν την διαχείριση και την επεξεργασία εγγράφων, παρέχοντας ιεραρχικά δικαιώματα πρόσβασης και διατηρώντας αρχεία λειτουργίας και χρηστών, αντιγράφων κ.α.

Κείμενα, φωτογραφίες, τεχνικά σχέδια, δικτυακοί τόποι, γραφικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α., είναι λίγα μόνο παραδείγματα του είδους και του όγκου της πληροφορίας που καλείται να διαχειριστεί και να οργανώσει μια εταιρεία.

Η DCS, παρέχει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εταιρικών λύσεων διαχείρισης εγγράφων, βασισμένων σε γνωστά και δοκιμασμένα λογισμικά, με κυρίαρχη θέση στην διεθνή αγορά.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by