Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Λύσεις Web

Ο Παγκόσμιος Ιστός (world wide web) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι τα βασικά επικοινωνιακά εργαλεία του Διαδικτύου σήμερα. Η τεχνολογία φυλλομετρητών (browsers) επιτρέπει στο χρήστη περιηγηθεί σε μεγάλο εύρος ιστοσελίδων και εξελίσσεται διαρκώς ώστε να χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως ως περιβάλλον εργασίας διαφόρων επιχειρησιακών εφαρμογών, τις οποίες η DCS υλοποιεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by