Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)

Ένας από τους σημαντικούς τομείς ενδιαφέροντος στους κόλπους μιας εταιρικής πραγματικότητας είναι η εσωτερική διασπορά της συσσωρευμένης γνώσης και η απρόσκοπτη διακίνηση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, η εταιρική γνώση και η πληροφορία να βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον πλοήγησης.

Η DCS έχει αναπτύξει μια δυνατή φιλοσοφία Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management). Οι σχετικές λύσεις έχουν σχεδιαστεί ως λύσεις εσωτερικού ιδιωτικού επιχειρησιακού δικτύου (intranet) και για την υλοποίησή τους έχουν υλοποιηθεί φιλικά περιβάλλοντα πλοήγησης, με απλά και κατανοητά γραφικά.

Η ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων για να χειρίζονται διαφορετικές εφαρμογές μπορεί να μειωθεί εξαιρετικά, όταν το ίδιο περιβάλλον πλοήγησης χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Το εσωτερικό επιχειρησιακό δίκτυο επιτρέπει την εγκατάσταση και κεντρική συντήρηση όλων των συστημάτων. Η γρήγορη υλοποίηση πρωτοτύπων διατηρεί χαμηλά το κόστος.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by