Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ηλεκτρονικός κόσμος

Οι δυνατότητες του Διαδικτύου είναι σχεδόν αστείρευτες και οι ταχύτητες μεγάλες. Η παραδοσιακή βιομηχανία της Τεχνολογίας της Πληροφορίας χρειάζεται ένα χρόνο για να αναπτύξει ένα νέο προϊόν ενώ απαιτούνται μόνο τρεις μήνες σε χρόνο Διαδικτύου.

Το Διαδίκτυο επιτρέπει άμεση και παγκόσμια επαφή της εταιρίας τόσο με τους πελάτες της όσο και με τους προμηθευτές της. Ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση πελατών αυξάνεται, καθιστώντας κρίσιμη για την βιωσιμότητα της εταιρίας την υιοθέτηση πελατοκεντρικής οπτικής στο εταιρικό μοντέλο αλλά και στην μηχανογραφική της υποδομή.

Η DCS, διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία, για την παροχή συμβουλευτικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής, που θα βοηθήσουν κάθε εταιρία να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο νέο ηλεκτρονικό κόσμο.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by