Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Επιμόρφωση

Η DCS, προσφέρει διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.

Μέσα από έναν συνδυασμό ήχου, κειμένου, γραφικών, εικόνων, βίντεο, διαδραστικότητας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες κάθε μέσου, προσφέρονται λύσεις εστιασμένες στους στόχους της επιμόρφωσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται σε σχετική συνεργασία με τον πελάτη.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by