Διαδίκτυο (Internet)
Λύσεις e-επιχειρείν
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Εξοπλισμός Πληροφορικής

Η DCS, προσφέρει μεγάλο εύρος υλικού (hardware) και λογισμικού (software) σε συνεργασία με κορυφαίους προμηθευτές διεθνούς κλίμακας.

Ο πελάτης επικοινωνεί διαμέσου ενός μόνο παροχέα, της DCS, με όλα τα παραπάνω ονόματα (brands), απολαμβάνοντας παράλληλα συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και ποιοτικές υπηρεσίες υλοποίησης έργου και υποστήριξης μετά την πώληση, που εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο δυνατό Return On Investment ratio.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by