Διαδίκτυο (Internet)
Εσωτερικό Δίκτυο (Intranet)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λύσεις Web
Firewall και VPN
Ηλεκτρονικός κόσμος
Επικοινωνίες
Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση ροής εργασιών
Επιμόρφωση
Εξοπλισμός Πληροφορικής
Λύσεις ERP - CRM


ΗΟΜΕ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Λύσεις e-επιχειρείν

To e-business, επιτρέπει στις εταιρείες να παρέχουν ασφαλώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, προσεγγίζοντας ευρύτερες ομάδες πελατών και απελευθερώνοντας παράλληλα πολύτιμους πόρους, που αξιοποιούνται κατάλληλα.

Η DCS προσφέρει λύσεις e-business προσαρμοσμένες στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την εταιρική κουλτούρα του πελάτη. Διασφαλίζουμε τη διεξαγωγή ασφαλών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, τις οποίες ολοκληρώνουμε (ενσωματώνουμε) με ήδη εγκατεστημένες λύσεις επεξεργασίας παραγγελιών (order processing), διαχείρισης αποθεμάτων (inventory management) και εισπρακτέων καταλόγων (accounts receivable).© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by